Vision

Med människan i centrum, och med en helhetssyn där jag ser människan som kropp, själ och ande, vill jag stöda människan att hitta sina egna resurser, så att han eller hon kan förbättra sitt välbefinnande, sin livskvalitet och sin hälsa.

Människosyn

Alla människor har medvetet eller omedvetet en syn på sig själva. Den syn man har på sig själv påverkar hur man förhåller sig till sig själv, likaså påverkar den syn terapeuten har på människan sättet att förhålla sig och arbeta i terapin. Människosynen formar mötet mellan den som behandlar och den som blir behandlad.

Följande sätt att se på människan ingår i min människosyn:

  • Människan är en helhet som består av kropp, själ, ande och dessa är i ständig växelverkan med varandra.
  • Varje människa har en frisk kärna och en självläkande förmåga.
  • I människans hållning och rörelsemönster syns de känslomässiga tillstånd man befinner sig i. Min vilja är hjälpa människan att lära sig uppfatta sin kropp och lära känna sin kropps reaktioner och att förstå dem och lära sig att respektera och hantera dem.
  • Varje människa behöver vänligt bemötande och medmänsklighet.
  • Genom att lära sig att förstå sina negativa tankemönster kan man förbättra sin livskvalitet.
  • Genom att bli medveten om våra beteendemönster kan du göra livsstilsförändringar.

Foto: Malin Åbrandt